top of page

Algemene voorwaarden:

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sandra Van Watermeulen en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van een bestelling bevestigd dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Elke afwijking van de algemene voorwaarden moet schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf.


Algemeen:

1. Foto’s gemaakt door Sandra Van Watermeulen kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de website, Instagram, Facebook e.d. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.

 

3. De foto’s worden geleverd in jpg-formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters, worden bijgesneden (behalve het automatisch bijsnijden op sociale media) of andere.

4. De opdrachtgever gaat ermee akkoord om bij elke foto de fotograaf te vermelden door middel van een link naar de website van de fotograaf: www.sandravanwatermeulen.be en op social media een tag te plaatsen naar de fotograaf door middel van @sandravanwatermeulen of de naam van de fotograaf te vermelden.

5. Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.

 

6. De fotograaf raadt de opdrachtgever aan om een back-up te maken van de bestanden ofwel op computer, harde schijf of usb-stick. Bij levering van de bestanden aanvaardt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden. Bij levering van de bestanden is Sandra Van Watermeulen niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden. De fotograaf zal niettemin trachten de bestanden van de opdrachtgever zo lang als redelijkerwijze mogelijk is beschikbaar te houden. Extra of nieuwe kopieën van de bestanden kosten €250 per set.

7. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

8. Transportvergoeding wordt berekend volgens de forfaitaire kilometervergoeding: €0,50 per kilometer.

9. Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor:
  - schade bij de opdrachtgever
  - indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten
  - lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden
  - verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij

 

10. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Auteursrecht:

1. Een fotosessie van Sandra Van Watermeulen wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden.

 

2. Sandra Van Watermeulen behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigd dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de beelden (zowel afdruk als digitaal bestand).

3. Voor commercieel gebruik van de beelden is toestemming nodig van de fotograaf en kan een vergoeding worden gevraagd. Bij elke vorm van gebruik in geprinte of gepubliceerde media moet een naamsvermelding van de fotograaf komen, dit als; © Sandra Van Watermeulen - sandravanwatermeulen.be.

4. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming van de fotograaf.

5. Bij onterecht gebruik van beelden voor commerciële doeleinden, zal beroep worden gedaan het auteursrecht (Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten) en zal een factuur worden opgemaakt voor gebruik van de beelden.

 

6. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Intellectuele eigendom:
1. De content is bescherm door auteursrecht.


2. Sandra Van Watermeulen kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht, een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.


3. De overdracht van auteursrechten in uitzonderlijke gevallen verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
  – Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
  – Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
  – Zonder enige beperking van tijd.

  – Mits betaling van een gepaste vergoeding volgens de tarieven van Sofam.


4. Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
  – Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Sandra Van Watermeulen en de opdrachtgever.


5. Sandra Van Watermeulen behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.


Huwelijksfotografie:
1. Foto’s gemaakt door Sandra Van Watermeulen kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de website en social media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. De boeking van een huwelijksreportage bij Sandra Van Watermeulen is definitief na het betalen van een voorschot van €500. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.


3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt er een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl en kwaliteit hanteert.

4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de  boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

5. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.

6. De foto’s worden geleverd in jpg-formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

7. Bij aflevering van een USB-stick bij een huwelijksreportage wordt er vooraf of meteen afgerekend, hetzij in contact geld of ter plaatse met overschrijving én bewijs van overschrijving.

8. Een huwelijksreportage van Sandra Van Watermeulen wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en usb koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden, kan dit altijd besproken worden.

9. Een second shooter maakt deel uit van het team van Sandra Van Watermeulen. De beelden van de second shooter worden steeds bewerkt door Sandra Van Watermeulen in dezelfde stijl.

10. Huwelijksalbums worden enkel gemaakt met uitsluitend beelden van Sandra Van Watermeulen.


11. Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring voor druk (pdf). De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

Drukwerk:
1. Het ontwerp van grafisch werk (kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven. Grafisch werk gemaakt door Sandra Van Watermeulen kan enkel via haar gedrukt worden.

2. In de prijs ontwerp van alle drukwerk zijn 3 kleine correctieronden inbegrepen. Per extra correctie wordt telkens een bedrag van €25 excl. btw in meerdering gebracht. Indien er echter meer werk nodig is en het ontwerp grondig wijzigt, worden er opnieuw ontwerpkosten aangerekend.

3. Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade opgelopen tijdens de levering.

Betaling:

1. De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf.

2. Bij niet-betaling zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen ten koste van uwen laste.

3. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 10% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag. Bij gebreken aan regeling binnen de 15 dagen na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding, waarbij het niet betaalde forfaitair verhoogd wordt met 10%, met een minimum van €25.

4. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Sandra Van Watermeulen nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Sandra Van Watermeulen dan ook.

Cadeaubon:
1. Bij bestelling en aankoop van een cadeaubon dient telkens op voorhand betaald te worden.

 

2. Cadeaubonnen met bedrag in euro hebben een onbeperkte geldigheidsduur. De bon kan gebruikt worden voor elke fotosessie. De bon is niet cumuleerbaar met andere acties die op dat moment lopende zijn.

3. Cadeaubonnen met fotosessie hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten.

4. Alleen cadeaubonnen met stempel van Sandra Van Watermeulen zijn geldig.
 

5. Bij verlies van de cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

6. Cadeaubonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.

Laatste aanpassing: 2022/11/06

bottom of page