© 2020 Sandra Van Watermeulen - copyright by Sandra Van Watermeulen Photography - no copying, publishing or use without my permission

Algemene voorwaarden:


Algemeen:

1. Foto’s gemaakt door Sandra Van Watermeulen Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de website, Instagram, Facebook en persoonlijke blog. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.

 

3. De foto’s worden geleverd in jpg-formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters, worden bijgesneden (behalve het automatisch bijsnijden op sociale media) of andere.

4. De opdrachtgever gaat ermee akkoord om bij elke foto de fotograaf te vermelden door middel van een link naar de website van de fotograaf: www.sandravanwatermeulen.be.

5. Een fotosessie van Sandra Van Watermeulen Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

6. Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.

 

7. De fotograaf raadt de opdrachtgever aan om een backup te maken van de bestanden ofwel op computer, USB-stick of dvd. Bij levering van de bestanden aanvaardt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden. Bij levering van de bestanden is Sandra Van Watermeulen  Photography niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden. De fotograaf zal niettemin trachten de bestanden van de opdrachtgever zo lang als redelijkerwijze mogelijk is beschikbaar te houden.

8. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

9. Transportvergoeding wordt berekend volgens de forfaitaire kilometervergoeding volgens de jaarlijkse wetgeving toegepast op 1 juli van dat jaar. Momenteel bedraagt de kilometervergoeding: €0,37 per kilometer.

Auteursrecht:

1. Sandra Van Watermeulen Photography behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigd dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de beelden (zowel afdruk als digitaal bestand).

2. Voor commercieel gebruik van de beelden is toestemming nodig van de fotograaf en kan een vergoeding worden gevraagd. Bij elke vorm van gebruik in geprinte of gepubliceerde media moet een naamsvermelding van de fotograaf komen, dit als; © Sandra Van Watermeulen Photography - sandravanwatermeulen.be.

3. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming van de fotograaf.

4. Bij onterecht gebruik van beelden voor commerciële doeleinden, zal beroep worden gedaan het auteursrecht (Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten) en zal een factuur worden opgemaakt voor gebruik van de beelden.


Huwelijksfotografie:
1. Foto’s gemaakt door Sandra Van Watermeulen Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de website en social media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. De boeking van een huwelijksreportage bij Sandra Van Watermeulen Photography is definitief na het betalen van een voorschot van €250. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.


3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt er een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl en kwaliteit hanteert.

4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de  boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

5. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf.
De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.

6. De foto’s worden geleverd in jpg-formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

7. Bij aflevering van een USB-stick bij een huwelijksreportage wordt er vooraf of meteen afgerekend, hetzij in contact geld of ter plaatse met overschrijving én bewijs van overschrijving.

8. Een huwelijksreportage van Sandra Van Watermeulen Photography wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig
aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en usb koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden, kan dit altijd besproken worden.


9. Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring voor druk (pdf). De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt

Drukwerk:
1. Het ontwerp van grafisch werk (kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven. Grafisch werk gemaakt door Sandra Van Watermeulen Photography kan enkel via mij gedrukt worden.

2. In de prijs ontwerp van alle drukwerk zijn 2 kleine correctieronden inbegrepen. Per extra correctie wordt telkens een bedrag van €25 excl. btw in meerdering gebracht. Indien er echter meer werk nodig is en het ontwerp grondig wijzigt, worden er opnieuw ontwerpkosten aangerekend.

3. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade opgelopen tijdens de levering.

Betaling:

1. De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf.

2. Bij niet-betaling zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen ten koste van uwen laste.

3. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 10% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag. Bij gebreken aan regeling binnen de 15 dagen na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding, waarbij het niet betaalde forfaitair verhoogd wordt met 10%, met een minimum van €25.

4. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Sandra Van Watermeulen Photography nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Sandra Van Watermeulen Photography dan ook.

Geschenkbon:
1. Bij bestelling en aankoop van een geschenkbon dient telkens op voorhand betaald te worden. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten.